main

Miss GroupMiss Hosting

Vad är egentligen SEO-hosting?

2017-03-30 — by Alexandra Linnuste

seo-hosting-globe.png

Det finns många bitar i Googles algoritm och rankningsfaktorer som är självklara. Innehållet ska vara bra och relevant, hemsidans kod ska vara korrekt, och du ska ha bra inlänkar. Något som däremot inte är lika självklart som din hosting – din webbhotellsleverantör.

Ditt val av hostingleverantör, eller webbhotell, har en större inverkan på din Google-ranking än vad du kan tro. Först och främst är naturligtvis tekniken viktig. Att din sida är säker för besökarna, och att den är snabb och användarvänlig, har blivit en allt större faktor när det gäller rankning i Google. För det andra är Google av naturen misstänksam mot nät/konstellationer av sajter som ter sig länka till varandra, vilket för många sajtägare kan vara ett problem. Google ser inte med blida ögon på den som använder sig av s.k. “länkfarmar”, och är inte sena med slå ner på de som misstänks begagna sig av sådana. Detta kan sätta en sajtägare i lite av en rävsax:

1. Använder du ett hostingkonto som delas med många andra sajter riskerar du hamna på ett IP som även härbärgerar spam, eller mer tvivelaktiga sajter. Detta kan, i absolut värsta fall, leda till att din sajt – helt utan skuld – straffas i samma veva som de andra.

2. Även om Google rynkar på näsan vad det gäller korslänkning mellan egna sajter, kan det naturligtvis finnas flera legitima anledningar till att detta görs. Ingår dina sajter i samma grupp, samma företag, är de olika internationella versioner av varandra, eller har de helt enkelt material som är relevant för varandra? Ja så kan det naturligtvis vara, men hur vet du att Google vet om det?

Så, vad gör du? Jo, du kan använda dig av s.k. SEO-hosting.

Hur fungerar SEO-hosting

Att använda sig av SEO-hosting har många fördelar, men huvudsaken är att ge skenet av att du använder flera hostingleverantörer. Detta görs på flera olika sätt, men bland annat genom att ge olika sajter olika IP-klasser.

Man brukar prata om olika A, B och C-klasser, och syftar då på IP-adressen. Ponera att du har adressen:

212.94.22.255

I detta fallet är:

212 – A-klassen

94 – B-klassen

22 – C-klassen

Starkt förenklat är det så att, ju mer “spritt” IP:t är, ju mer troligt är det att du använder olika webbhotell, och att dina sajter inte ingår i någon form av länknätverk. Så, än en gång grovt förenklat, kan man säga – ju flera olika IP-klasser – IP:n spridda över olika A/B/C-block – din leverantör kan erbjuda – ju bättre.

Andra fördelar med SEO-hosting

Att hosta dina sajter hos en leverantör av SEO-hosting ger dig mer än ett litet antal fördelar:

Olika IPn

Detta gick vi igenom ovan. Sajterna ter sig ligga hos olika leverantörer. Dessutom är det oftare lättare att få “unika” (ej delade) IPn hos en leverantör av SEO-hosting. Det är sedan länge känt att detta sänder en signal om “kvalitet” till Google.

Kontroll

Istället för att använda dig av ett flertal olika webbhotell sköter du och administrerar du allt från en enda kontrollpanel. Kanske använder du idag flera av de många kontrollpaneler som finns – Cpanel, Kloxo, Atomia, Direct Admin osv. Blir det jobbigt att hålla isär dem, flera gånger om lära sig göra samma sak, fast på olika sätt? Ja precis, det här ödslar mycket tid du bättre kunde använda till annat?

Drift, säkerhet och hastighet

De som idag driver webbsajter vet hur oerhört ofta man blir utsatt för olika former av attacker. Varannan dag behöver du göra en säkerhetsuppdatering av din server, din Joomla/Wordpress-installation eller täppa till andra kryphål. Använder du SEO-hosting hostar du i 99% av fallen allt ditt material på en och samma server vilket avsevärt underlättar all administration. Har du dessutom en så kallad “managerad” server blir det ännu bättre. Skicka in en ticket till supporten och de hjälper dig. Bättre blir det faktiskt inte. Såklart är det även så att det blir svårare för konkurrenter att ta reda på exakt vad du äger, och gör på dina sajter. Varför ska du lägga upp all denna info på ett silverfat? Ja just, vad du gör för att klara dig så bra i Google behåller du gärna för dig själv.

Geografi – lokal och global SEO

Som jag nämnde ovan är huvudsaken med SEO-hosting att du enkelt kan “ge skenet” av att:

Dina sajter ser ut att ligga på olika webbhotell, och att de länkar till varandra ter sig mer normalt. Visst – du kan såklart utnyttja detta i ett syfte som går stick i stäv mot Googles regler om s.k. länknätverk, men det är inte det som är syftet med denna artikel, och om du vill lära dig om detta – ja då får du läsa på andra bloggar.

Det är ett känt faktum att det är bra att ha sin hosting nära sina besökare, och gör du lokal SEO är detta speciellt viktigt. Gör du global SEO – har en sajt som finns på flera språk och under flera olika domänändeler (.de, .dk osv), vill du såklart också ha ett IP knutet till det land den aktuella sajten inriktar sig på. Har du en spelsajt finns den kanske på olika språk, och kanske dessutom måste ta hänsyn till jurisdiktion, och har du en modesajt som är starkt geografiskt avgränsad bör du tänka på annat.

Det är en nobrainer – för de flesta

Har du en liten firmasajt eller kanske bara en privat blogg lär du inte behöva en tjänst likt den som beskrivits ovan. Tillhör du emellertid den skara av webmasters/internetmarknadsförare som driver många sajter, kan det verkligen vara något att fundera på.

Om författaren

Johannes Berg är veteran inom internetmarknadsföring och SEO. Han konsultar åt sajter som spelzonen och bloggar på sökoptimering.se

What is SEO hosting and why should you be using it?

There are some things that are obvious when it comes to understanding Google’s algorithms and ranking factors – the content needs to be high quality and relevant, the sites source code needs to be proper and you need really good backlinks. But one of the things that aren’t obvious is the importance of your web host.

Your choice of web hosting service, or hosting provider, has a greater effect on your Google ranking than you might think. First and foremost, technology is important. That your site won’t be hacked, and its ease of use and loading time, has become more and more important when it comes to ranking at Google. Second of all, Google is by nature suspicious of networks and constellations of sites which links to each other. This can be a problem for many site owners. Google doesn’t easily tolerate those who use so called “link farms” and won’t hesitate to come down on those whom they suspect of using them. This could put a site owner in somewhat of a clinch:

1. If you’re using a hosting account which is shared with many other sites, you’re at risk of being hosted on an IP which is also the source of spam or even more dubious things. In worst case scenario, this could lead to collective punishment affecting your site even though you haven’t done anything wrong.

2. Even if Google frowns upon cross-linking between sites, there might be legitimate reasons for this kind of linking. Is your site part of a group, a company, a series of international sites or sharing relevant content with similar sites? These might be legitimate reasons for cross-linking, but how can you be sure that Google is aware of this?

What do you do? Well, you could use so called SEO hosting.

How does SEO hosting work

Using SEO hosting offers many advantages, but the main purpose is to convey the idea that you are using several different hosting sites. This is achieved through several methods, but one particular way is to spread different IP classes between different sites.

Usually, one comes across the idea of different A, B and C classes, which all refer to the IP address. Suppose that you have the following address:

212.94.22.255

This breaks down to:

212 – A class

94 – B class

22 – C class

Very simply put, this means that the more diverse the IP is, the more likely it is that you are using different web hosts and that your sites aren’t part of some kind of link network. So, you could say that the more IP classes your host can provide – the better off you are.

Other advantages of SEO hosting

Hosting your site with a provider of SEO hosting offers you more than a few advantages:

Different IP addresses

We have already discussed this but, again, it gives the appearance of your sites being hosted by different providers. It’s also easier to obtain “unique” (non shared) IP:s at a provider of SEO hosting. It has been known for a long time that this sends a signal to Google that suggests “quality”.

Control

Instead of using several different web hosts, you’ll be administering everything from one single control panel. Currently, you might be using one of several panels – Cpanel, Kloxo, Atomia, Direct Admin and so on. Do you find it hard keeping track of them all and having to re-learn how to do simple things in different ways? Exactly! It’s a big waste of time that could have been used for better purposes.

Reliability, security and speed

Those who run web sites know how common it is to be exposed to several kinds of attacks. Every other day, you’re forced to perform security updates keeping your server or Joomla/Wordpress-installation safe from malicious code and free of vulnerabilities. If you’re using SEO hosting, you’ll in 99% of the cases be hosting all your material on a single server which drastically simplifies administration. If you’re also using a, so called, “managed server”, things will be even simpler. Open a support ticket and you’ll get assistance. It can’t get much better than that. It also makes it harder for competitors to find out exactly what you own and what you use your sites for. Why should you hand other people information on a silver platter? Keep your SEO secrets to yourself.

Geography – lokal och global SEO

As I mentioned above, the main purpose of SEO hosting is to give the appearance of:

Your site being hosted by different providers and making linking between them seem natural. Sure, you could use these solutions to circumvent Google’s rules against so called link networks, but that’s not what we’re getting at here. If you want to learn more about that, then you’ll just have to read other blogs.

It’s a known fact that you’ll gain from having your hosting close to your visitors. This is especially important if you’re doing local SEO. If you’re doing global SEO – providing a certain site in different languages at different domains (.dk, .se, .uk and so on) – you’ll probably also want an IP tied to the country of the people your site is geared towards. If you offer a gaming site, it might be available in different languages and might also need to keep jurisdiction in mind. And if you have a fashion site defined geographical target, there are other things to keep in mind.

It’s a no-brainer – for most people

If you manage a site for a small firm or perhaps a private blog, you probably won’t need these kinds of services. But if you’re part of that group of webmasters and Internet marketers who are responsible for several sites, you should consider SEO hosting.

About the author

Johannes Berg is a long time swedish webmaster and seo consultant working for sites like spelzonen.com and blogs about google and seo on sökoptimering.se

Miss GroupMiss Hosting

Möjligheterna med SEO Hosting!

2015-08-20 — by Joanna Kaneteg0

seo1-ss-1920-960x540-960x540.jpg

Det finns några skillnader mellan SEO hosting och konventionell webbhotell som visar hur värdefull SEO hosting är för sina användare. Har du dina webbplatser spridda hos olika webbhotell? Ta del av fördelarna med att ha EN leverantör för dina samtliga hosting och IP tjänster.

Låter följande punkter lockande är SEO Hosting tjänsten ni ska ha:

  • Alla konton samlade under ett och samma tak: istället för att ha flera olika webbhotell och kontakter kan ni lägga allt på samma ställe, med en kontaktperson.
  • Sprid ut riskerna: Genom att lägga alla domäner på unika IP´n slipper ni riskera att tappa ranking om Google gör en uppdatering och ni har många siter på samma IP nummer.
  • Ta ner kostaderna: Genom att ha alla ( eller flesta) konton på samma ställe drar ni ner på kostaderna istället för att betala flertalet hosting leverantörer.
  • Enkel administration: Ni får en kontrollpanel och en faktura istället för att betala flera leverantörer och jobba i olika kontrollpaneler.
  • Geografiska IP´: Sökmotorerna har lättar att uppfatta din hemsida som svensk om den ligger på svensk ip, likaså om de vill rankas i exempelvis Tyskland på ett tyskt IP och så vidare
  • Förbättra din prestanda: Med SEO Hosting får du en egen server med dedikerad prestanda och slipper därmed dela prestanda med andra på delat utrymme på webbhotell.

Att använda SEO hosting är en av de bästa sätten att förbättra din sökmotor ranking, då du kommer att generera länkar från olika välrenommerade C-klasser som ser bra ut för sökmotorer.

Det är ett mycket kostnadseffektivt sätt att köra er hosting på då du kan få paket pris vid köp av många IP-adresser och därav spara in på kostnaden att behöva köpa olika länkar för att öka resultatet i organiska träfflistan på sökmotorerna. I det långa loppet kommer SEO hosting spara pengar, vilket gör att du kan låta dessa kostnadsbesparingar gå till dina kunder, alt investera dem i ditt företag.

Med ett stort antal IP-adresser kan du ställa in SEO länkar för olika länder, vilket ökar synligheten i sökmotorns resultat sidor, organiska träfflistan.

Genom att flytta allt från flera olika webbhotell till en fast SEO hosting leverantör innebär det att om du har några ärenden, frågor eller funderingar, behöver du bara be ett företag, en kontakt person om hjälp. Det kallas one-stop shopping, du kan hantera samtliga av dina webbhotell behov utan att behöva hoppa runt genom olika kundsupportrar, e-postadresser, eller olika telefonsamtal.

Din SEO hosting leverantör kommer snabbt och enkelt att att hjälpa dig att ta fram ett anpassat paket för dig som uppfyller alla dina samtliga behov. Kontakta Miss Hosting redan idag för att få ett förslag hur vi kan underlätta just dina specifika behov. joanna at missgroup.se

——————————————————

There are a few differences between SEO hosting and conventional hosting that prove just how valuable SEO hosting is for its users. If you have your websites set up with various hosts and VPS accounts, read on for the reasons you should consider a switch.

Using SEO hosting is one of the best ways to improve search engine rankings, as you will generate back links from a variety of reputable C-classes which looks great to search engines.

It is also a cost-efficient way to run things as you can get bulk pricing for numerous IP addresses and save yourself the expense of having to buy links to boost search engine results page rankings. In the long run, SEO hosting should save you money, which will allow you to pass those cost savings on to your customers, or invest more in your company.

Having numerous IP addresses lets you set up SEO links for different countries, which increases visibility in search engine results pages.

Moving away from multiple hosts to one solid SEO hosting provider means if you have any issues, questions or concerns, you only have to ask one company for help. It is like one-stop shopping, letting you deal with all of your hosting needs without having to jump around through various customer support desks, email addresses, or phone calls.

Your SEO hosting provider will be happy to set up a custom package for you that meets all of your needs.