main

Miss GroupMiss Hosting

Vad är egentligen SEO-hosting?

2017-03-30 — by Alexandra Linnuste

seo-hosting-globe.png

Det finns många bitar i Googles algoritm och rankningsfaktorer som är självklara. Innehållet ska vara bra och relevant, hemsidans kod ska vara korrekt, och du ska ha bra inlänkar. Något som däremot inte är lika självklart som din hosting – din webbhotellsleverantör.

Ditt val av hostingleverantör, eller webbhotell, har en större inverkan på din Google-ranking än vad du kan tro. Först och främst är naturligtvis tekniken viktig. Att din sida är säker för besökarna, och att den är snabb och användarvänlig, har blivit en allt större faktor när det gäller rankning i Google. För det andra är Google av naturen misstänksam mot nät/konstellationer av sajter som ter sig länka till varandra, vilket för många sajtägare kan vara ett problem. Google ser inte med blida ögon på den som använder sig av s.k. “länkfarmar”, och är inte sena med slå ner på de som misstänks begagna sig av sådana. Detta kan sätta en sajtägare i lite av en rävsax:

1. Använder du ett hostingkonto som delas med många andra sajter riskerar du hamna på ett IP som även härbärgerar spam, eller mer tvivelaktiga sajter. Detta kan, i absolut värsta fall, leda till att din sajt – helt utan skuld – straffas i samma veva som de andra.

2. Även om Google rynkar på näsan vad det gäller korslänkning mellan egna sajter, kan det naturligtvis finnas flera legitima anledningar till att detta görs. Ingår dina sajter i samma grupp, samma företag, är de olika internationella versioner av varandra, eller har de helt enkelt material som är relevant för varandra? Ja så kan det naturligtvis vara, men hur vet du att Google vet om det?

Så, vad gör du? Jo, du kan använda dig av s.k. SEO-hosting.

Hur fungerar SEO-hosting

Att använda sig av SEO-hosting har många fördelar, men huvudsaken är att ge skenet av att du använder flera hostingleverantörer. Detta görs på flera olika sätt, men bland annat genom att ge olika sajter olika IP-klasser.

Man brukar prata om olika A, B och C-klasser, och syftar då på IP-adressen. Ponera att du har adressen:

212.94.22.255

I detta fallet är:

212 – A-klassen

94 – B-klassen

22 – C-klassen

Starkt förenklat är det så att, ju mer “spritt” IP:t är, ju mer troligt är det att du använder olika webbhotell, och att dina sajter inte ingår i någon form av länknätverk. Så, än en gång grovt förenklat, kan man säga – ju flera olika IP-klasser – IP:n spridda över olika A/B/C-block – din leverantör kan erbjuda – ju bättre.

Andra fördelar med SEO-hosting

Att hosta dina sajter hos en leverantör av SEO-hosting ger dig mer än ett litet antal fördelar:

Olika IPn

Detta gick vi igenom ovan. Sajterna ter sig ligga hos olika leverantörer. Dessutom är det oftare lättare att få “unika” (ej delade) IPn hos en leverantör av SEO-hosting. Det är sedan länge känt att detta sänder en signal om “kvalitet” till Google.

Kontroll

Istället för att använda dig av ett flertal olika webbhotell sköter du och administrerar du allt från en enda kontrollpanel. Kanske använder du idag flera av de många kontrollpaneler som finns – Cpanel, Kloxo, Atomia, Direct Admin osv. Blir det jobbigt att hålla isär dem, flera gånger om lära sig göra samma sak, fast på olika sätt? Ja precis, det här ödslar mycket tid du bättre kunde använda till annat?

Drift, säkerhet och hastighet

De som idag driver webbsajter vet hur oerhört ofta man blir utsatt för olika former av attacker. Varannan dag behöver du göra en säkerhetsuppdatering av din server, din Joomla/Wordpress-installation eller täppa till andra kryphål. Använder du SEO-hosting hostar du i 99% av fallen allt ditt material på en och samma server vilket avsevärt underlättar all administration. Har du dessutom en så kallad “managerad” server blir det ännu bättre. Skicka in en ticket till supporten och de hjälper dig. Bättre blir det faktiskt inte. Såklart är det även så att det blir svårare för konkurrenter att ta reda på exakt vad du äger, och gör på dina sajter. Varför ska du lägga upp all denna info på ett silverfat? Ja just, vad du gör för att klara dig så bra i Google behåller du gärna för dig själv.

Geografi – lokal och global SEO

Som jag nämnde ovan är huvudsaken med SEO-hosting att du enkelt kan “ge skenet” av att:

Dina sajter ser ut att ligga på olika webbhotell, och att de länkar till varandra ter sig mer normalt. Visst – du kan såklart utnyttja detta i ett syfte som går stick i stäv mot Googles regler om s.k. länknätverk, men det är inte det som är syftet med denna artikel, och om du vill lära dig om detta – ja då får du läsa på andra bloggar.

Det är ett känt faktum att det är bra att ha sin hosting nära sina besökare, och gör du lokal SEO är detta speciellt viktigt. Gör du global SEO – har en sajt som finns på flera språk och under flera olika domänändeler (.de, .dk osv), vill du såklart också ha ett IP knutet till det land den aktuella sajten inriktar sig på. Har du en spelsajt finns den kanske på olika språk, och kanske dessutom måste ta hänsyn till jurisdiktion, och har du en modesajt som är starkt geografiskt avgränsad bör du tänka på annat.

Det är en nobrainer – för de flesta

Har du en liten firmasajt eller kanske bara en privat blogg lär du inte behöva en tjänst likt den som beskrivits ovan. Tillhör du emellertid den skara av webmasters/internetmarknadsförare som driver många sajter, kan det verkligen vara något att fundera på.

Om författaren

Johannes Berg är veteran inom internetmarknadsföring och SEO. Han konsultar åt sajter som spelzonen och bloggar på sökoptimering.se

What is SEO hosting and why should you be using it? There are some things that are obvious when it comes to understanding Google's algorithms and ranking factors – the content needs to be high quality and relevant, the sites source code needs to be proper and you need really good backlinks. But one of the things that aren't obvious is the importance of your web host. Your choice of web hosting service, or hosting provider, has a greater effect on your Google ranking than you might think. First and foremost, technology is important. That your site won't be hacked, and its ease of use and loading time, has become more and more important when it comes to ranking at Google. Second of all, Google is by nature suspicious of networks and constellations of sites which links to each other. This can be a problem for many site owners. Google doesn't easily tolerate those who use so called “link farms” and won't hesitate to come down on those whom they suspect of using them. This could put a site owner in somewhat of a clinch: 1. If you're using a hosting account which is shared with many other sites, you're at risk of being hosted on an IP which is also the source of spam or even more dubious things. In worst case scenario, this could lead to collective punishment affecting your site even though you haven't done anything wrong. 2. Even if Google frowns upon cross-linking between sites, there might be legitimate reasons for this kind of linking. Is your site part of a group, a company, a series of international sites or sharing relevant content with similar sites? These might be legitimate reasons for cross-linking, but how can you be sure that Google is aware of this? What do you do? Well, you could use so called SEO hosting. How does SEO hosting work Using SEO hosting offers many advantages, but the main purpose is to convey the idea that you are using several different hosting sites. This is achieved through several methods, but one particular way is to spread different IP classes between different sites. Usually, one comes across the idea of different A, B and C classes, which all refer to the IP address. Suppose that you have the following address: 212.94.22.255 This breaks down to: 212 – A class 94 – B class 22 – C class Very simply put, this means that the more diverse the IP is, the more likely it is that you are using different web hosts and that your sites aren't part of some kind of link network. So, you could say that the more IP classes your host can provide – the better off you are. Other advantages of SEO hosting Hosting your site with a provider of SEO hosting offers you more than a few advantages: Different IP addresses We have already discussed this but, again, it gives the appearance of your sites being hosted by different providers. It's also easier to obtain “unique” (non shared) IP:s at a provider of SEO hosting. It has been known for a long time that this sends a signal to Google that suggests “quality”. Control Instead of using several different web hosts, you'll be administering everything from one single control panel. Currently, you might be using one of several panels – Cpanel, Kloxo, Atomia, Direct Admin and so on. Do you find it hard keeping track of them all and having to re-learn how to do simple things in different ways? Exactly! It's a big waste of time that could have been used for better purposes. Reliability, security and speed Those who run web sites know how common it is to be exposed to several kinds of attacks. Every other day, you're forced to perform security updates keeping your server or Joomla/Wordpress-installation safe from malicious code and free of vulnerabilities. If you're using SEO hosting, you'll in 99% of the cases be hosting all your material on a single server which drastically simplifies administration. If you're also using a, so called, “managed server”, things will be even simpler. Open a support ticket and you'll get assistance. It can't get much better than that. It also makes it harder for competitors to find out exactly what you own and what you use your sites for. Why should you hand other people information on a silver platter? Keep your SEO secrets to yourself. Geography - lokal och global SEO As I mentioned above, the main purpose of SEO hosting is to give the appearance of: Your site being hosted by different providers and making linking between them seem natural. Sure, you could use these solutions to circumvent Google's rules against so called link networks, but that's not what we're getting at here. If you want to learn more about that, then you'll just have to read other blogs. It's a known fact that you'll gain from having your hosting close to your visitors. This is especially important if you're doing local SEO. If you're doing global SEO – providing a certain site in different languages at different domains (.dk, .se, .uk and so on) – you'll probably also want an IP tied to the country of the people your site is geared towards. If you offer a gaming site, it might be available in different languages and might also need to keep jurisdiction in mind. And if you have a fashion site defined geographical target, there are other things to keep in mind. It's a no-brainer – for most people If you manage a site for a small firm or perhaps a private blog, you probably won't need these kinds of services. But if you're part of that group of webmasters and Internet marketers who are responsible for several sites, you should consider SEO hosting. About the author Johannes Berg is a long time swedish webmaster and seo consultant working for sites like spelzonen.com and blogs about google and seo on sökoptimering.se