main

Miss DomainMiss GroupMiss Hosting

Hur säljer jag min domän?

2015-07-09 — by Alexandra Linnuste0

for-sale-960x540.jpg

Den frågan får vi ofta på Miss Group och därför kommer vi här med lite enkla tips!

• Lägg upp en sida/text på domänen där du tydligt skriver att den är till salu, med lägsta pris angivet så du slipper massa skambud. Skriv också en text som kan indexeras av sökmotorerna och på så sätt hittas när man söker på ämnet.

Till exempel om du äger domänen trav.se så skriv en text om travsport så sidan kan börja ranka på ordet ”Trav” eller ”Travsport”.

• Lägg ut domänen på olika marknadsplatser, och inte bara en utan fler som t.ex.
Miss Domain, Sedo, Tradera osv.

• Posta att den är till salu i sociala medier som Facebook, Twitter och LinkedIn.

• Kontakta potentiella köpare, Googla helt enkelt sökordet och ring samt maila dem som skulle kunna ha nytta av domänen.

Som vanligt handlar det om marknadsföring och försäljning – och framförallt tålamod. De flesta domäner tar lång tid att sälja.

Lycka till med era försäljningar!

——————————————————

How do I sell my domain?

That’s a question we get asked alot here at Miss Group, and therefore we want to share some simple tips with you!

• Add a page / text that clearly states that the domain is for sale. Enter lowest price to avoid rogue bidders. Write a text that can be indexed by the search engines and be found when searching on the topic.

For example, if you own the domain trotting.com,  write a text about harness racing so the page can start to rank on the word “trot” or “trotting”.

• Place the domain on different domain-marketplaces like Miss Domain, Sedo or Tradera etc.

• Announce that you have domains for sale on social media like Facebook, Twitter and LinkedIn.

• Contact potential buyers, Google related keyword and contact domain owners who could benefit from the domain.

As usual it’s all about marketing and sales – and above all patience. Most domains take time to sell.

Good luck with your sales!

Miss GroupMiss HostingMiss Site

Starta en egen blogg – Så går du tillväga

2015-05-29 — by admin0

blog.pic_-960x540.jpg

Gästbloggare: Philip Blomsterberg , som driver Intripid Sökmotorsoptimering och bloggar på Sökmotoroptimering.se

Du har hört om att blogga. Du har hört om de som tjänar bra på sin bloggar och där Blondin Bella och Kenza är alldeles utomordentligt bra exempel.

Att blogga handlar hursomhelst om mer än att tjäna pengar – det är ett sätt att uttrycka sig själv, bli en bättre skribent, skaffa vänner med liknande intressen, och att bli erkänd som expert inom sitt ämne.

Det bra med att blogga är att det inte krävs så mycket för att börja, och faktum är att du inte behöver vara särdeles teknisk för att sätta igång. Det hela är faktiskt löjligt enkelt. Följ stegen nedan så kan du ha din egen blogg ”up and running” inom ett par timmar.

Steg 1. Välj plattform

Det första du behöver göra är att välja en plattform – det publiceringsverktyg eller ”CMS” din blogg ska använda.

Här väljer du företrädesvis WordPress, vilket är världens mest populära system med närmare 100 miljoner användare. WordPress har de bästa pluginen – tilläggsfunktionerna, och erbjuder oändliga alternativ för design och layout. Systemet utvecklades från början för bloggar men används idag huvudsakligen för att bygga hela sajter. Wordpress är de facto det vi själva använder för missgroup och misshosting.com

Särskilt bra är också att det finns en stor community och flera användarforum dit du kan vända dig för hjälp.

Det krävs ändå en del  kunskap för att köra igång en Wordpress site, vill du starta lite enklare så testa Miss Site´s blogg funktion i vår site builder, enklare än så kan det inte bli att skapa en blogg.

Steg 2. Fatta ett beslut: gratis eller inte

Det här är förmodligen det viktigaste beslut du kommer behöva fatta som bloggare. Ska du använda en gratistjänst, eller ska du istället betala för ett webhotellskonto? Även om Blogspot, Devote etc. erbjuder gratis bloggar är egen hosting i det långa loppet det bästa.

Gratis plattformar har ofta stora nackdelar och begränsningar vad det gäller teknik, och oftast kan du inte heller använda en egen domän. Vilket låter bäst – sarasmode.tumblr.com, eller sarasmode.se? Ja, naturligtvis det senare. Med egen hosting står det dessutom dig fritt att designa din sajt precis hur du vill – du är med andra ord inte begränsad till de få tema som gratistjänsterna ofta erbjuder.

Steg 3. Köp webbhotell och domännamn

Nu när du har valt WordPress är det dags att köpa ett domännamn och skaffa ett webbhotellskonto.

Vad är ett domännamn? Twitter.com och Google.com är domännamn, och vilket domännamn du bör välja beror på din bloggs inriktning. Om du vill blogga om trädgårdsskötsel kan du välja ett namn i stil med ”lisasträdgårdstips.com”, eller om du vill recensera böcker kan du heta till exempel ”boktipset.nu”. Att köpa en domän kostar inte mer än någon hundralapp och tar inte mer än fem minuter att genomföra.

Vad är webbhotell? Ett webbhotell tillhandahålls av ett företag, en ”host”, som ser till att din sida finns tillgänglig online. Ett mindre konto, ett konto som du klarar dig alldeles utmärkt med, kostar för det mesta inte mer än någon femtiolapp.

Väljer du att hosta hos misshosting.com finns det en förnämligt fiffig funktion i din kontrollpanel – ”One Click Install”. Det här är, precis som det låter, en funktion som låter dig installera Wordpress med en enda knapptryckning. Är det något du inte förstår finns det även instruktionsvideos i panelen som visar hur du går tillväga. Enklare kan det knappast bli.

För att börja blogga loggar du därefter in i ”WP-Admin”, Wordpress administrationssida där du lägger in alla poster, gör förändringar i din sajts design osv.

Steg 4. Skapa en design till din blogg

Nästa steg är att välja ett fint tema vilket det finns en uppsjö av. Din bloggdesign säger mycket om dig som person och vad bloggen handlar om så välj med omsorg. Temat kan du hursomhelst byta om du vill – alla inlägg osv sparas även om din sajt byter utseende.

Glöm inte ditt innehåll och att synas i Google

Ingen vill läsa en tråkig blogg. Ditt mål är att informera och underhålla dina läsare. För att nå ut med bloggen och för att hittas i Google bör du även läsa på lite om sökmotoroptimering. Har du vidare frågor/funderingar om blogging som du vill ha svar på? Besök min egna blogg eller maila dina förslag till redaktionen på Miss Group, joanna(at)missgroup.com

Hälsningar Philip Blomsterberg- Intripid Sökmotorsoptimering

fgp7b4mI_400x400

——————————————————

Guest Blogger: Philip Blomsterberg – Sökmotoroptimering.se

You’ve heard about blogging. You’ve heard about those who make a lot of money on their blogs and Blondinbella and Kenza is just two extraordinarily good example.

Blogging is about more than making money – it’s a way to express yourself and become a better writer, make friends with similar interests, and to be recognized as an expert in your field.

The good thing about blogging is that it’s easy and the fact is, you don’t need to be particularly good at technology to get started. The whole thing is actually ridiculously simple. Follow the steps below and you can have your own blog “up and running” within a few hours.

Step 1. Choose platform

The first thing you need to do is choose a platform – the Content Management System or “CMS” your blog will use.

Here you would preferably select WordPress, which is the world’s most popular system with nearly 100 million users. WordPress has the best plugins – supplementary features, and offers endless options for design and layout. The system was initially developed for blogs, but today used mainly for building entire sites. In fact, we use Wordpress for all our sites and also this very blog: blog.missgroup.com

Wordpress has a large community, and several user forums where you can turn for help.

It still requires some knowledge to start a WordPress site so if you want an easier option than that, try Miss Site’s blog feature. Trust me, it doesn’t get any easier than that!

Step 2. Make a decision: free or not

This is probably the most important decision you will have to make as a blogger. Should you use a free service, or should you rather pay for a web hosting account? Although Blogspot and Devote etc. offer free blogs, self-hosted blog’s will be the best choice in the long run.

Free platforms often have major drawbacks and limitations in terms of technology, and usually you can’t use your own domain. Which sounds best – sarasmode.tumblr.com, or sarasmode.se? Yes, of course the later. With your own hosting account, moreover you are free to design your site just the way you want – you are in other words not limited to the few themes that free services often offer.

Step 3. Buy web hosting and domain name

Now that you have chosen WordPress it’s time to buy a domain name and get a hosting account.

What is a domain name? Twitter.com and Google.com is a domain name and which you should choose depends on your blog’s focus. If you want to blog about gardening, you can choose a name like “lisasträdgårdstips.com”, or if you would like to review books, you can hot such as “boktipset.nu”. Buying a domain does not cost more than one hundred and takes no more than five minutes to complete.

What is web hosting? A web hosting service provided by a company, a “host”, which ensures that your site is available online. A small account, an account that you manage just fine with, costs for the most part no more than about 50 SEK.

If you choose misshosting.com there is a privileged slick operation in your control – “One Click Install”. This is just what it sounds like – a feature that allows you to install WordPress with a single click. Is there anything you don’t understand, there are also instructional videos on the panel showing how to proceed. It can not get any easier than that.

To start blogging, log into the “wp-admin”, WordPress administration page where you enter all the items, making changes on your site’s design and so on.

Step 4. Create a design for your blog

The next step is to choose a good theme which there is a plethora of. Your blog’s design says a lot about who you are and what the blog is about so choose wisely. You can also change themes anytime you want. All post’s will be saved and still there with your new theme.

Don’t forget your content, and Google!

No one wants to read a boring blog. Your goal is to inform and entertain your readers. To reach out with the blog and to be found in Google, you should also learn a bit about search engine optimization. If you have further questions / concerns about blogging that you want answered? Visit my own blog or email your suggestions to the editors of Miss Group, joanna(at)missgroup.com