main

Miss GroupMiss HostingMiss Site

SEO skolan- Del 2

2015-04-24 — by admin1

seo-1-960x540.jpg

Vi fortsätter uppskattade SEO skolan med sökmotorspecialisten Markus Jalmerot , som bland annat driver Nya Casino och Mobila Casino  , några konkreta men enkla tips om innehåll på webbplatser.

Vi frågar Markus: Vilken typ av innehåll fungerar bäst?
Det är svårt att ge något generellt råd för vilken typ av innehåll du ska göra. Till stor del beror det på vad du har idag och vilken bild du vill förmedla, vilken målgrupp du vill nå. Nedan följer 10 typer av innehåll som ofta är populärt och kan fungera väl på nätet.

1. Topplistor kan vara kul. Folk gillar ofta att på ett tydligt och strukturerat sätt få reda på vilka som är i topp just nu. Du kan skapa en topplista om nästan vad som helst. Din egen fantasti sätter gränserna.

2. Utbildande eller informerande innehåll är väldigt populärt och får besökare att stanna länge på din webbplats, vilket premieras av sökmotorer. Finns det något som dina kunder behöver lära sig mer om som du kan skapa? Gör det i så fall!

3. Nyheter är något av det vanligaste och enklaste att skriva om. Kanske kan du skriva nyheter om ett specifikt ämne? För inspiration kan olika tidningar följas, rss-flöden eller varför inte en prenumeration på Google Alerts?

4. Underhållning och humor fungerar ofta väldigt bra. Det är något som kan ge mycket trafik och spridas lätt om du kopplat på social media delning direkt i artikeln. Se bara till att vara försiktig så du inte upprör för många av dina befintliga eller potenteilla kunder.

5. Inspirerande innehåll som t. ex intervjuer med stjärnor, artister, affärsledare är något som tilltalar många. De flesta av oss gillar bli inspirerade och få nya idéer, tankar och motivation. En inspirationskälla för mig har alltid varit Richard Branson, vars inspirerande företagsblogg du kan följa här.

6. Negativ eller positiv? Artiklar som är antingen negativa eller positiv kan lätt skapa debatt och uppmärksamhet. Se till att hitta en bra vinkel och stå för det du gör så kan både en väldigt negativ eller en väldigt positiv artikel blir omåttligt populär. Men visst, det kan vara riskabelt också. Antingen får du massa nya supporters eller fiender.

7. “Hur man” artiklar kan vara väldigt praktiska och populära. Nästan alla områden kan ha någon typ av “hur man” artikel. Några exempel inkluderar “hur man skapar en wordpress sida”, “hur man vinner på casino” eller “hur man gör SEO 2015”.

8. Undersökningar och statistik är en typ av nyhet som ofta uppfattas som väldigt intressant. Folk vill se lära sig vad som händer och få den senaste statistiken. Det finns många sätt att få ut aktuell statistik, t. ex gratis från svenska Statistiska Centralbyrån (SCB) eller från olika internationella källor som Datamonitor, EuroMonitor, Mintel och Business Insights.

9. Tävlingar är något som kan locka fler nya kunder att registrera sig hos dig och samtidigt engagera och göra befintliga kunder mer lojala och positiva. Det finns nästan alltid något typ av tävling som kan skapas med lite brainstorming ifall flera personer engagerar sig samtidigt.

10. Video är något som växt kanonsnabbt de senaste åren, framför allt tack vara YouTube. Många vill lära sig mer men orkar inte alltid läsa stora mängder text. När man kan se ett videoklipp så blir det hela mycket enklare. Innehåll behöver åtminstone inte alltid vara i form av skriven text. Förutom video så kan infografer, podcast och foto vara ett bra alternativ.

En svensk sajt där användare bestämmer vilket innehåll som är bra heter Pusha (www.pusha.se). Har du precis skrivit en bra artikel kan det vara värt att lägga upp den här för att se vad andra tycker om den. Har du gjort ett bra jobb som passar in med Pushas målgrupp så kan detta ge mycket extra trafik.

Tack Markus, riktigt bra råd!

MissSite Sitebuilder har ni alla inställningar ni behöver för att få en så bra Onpage optimering som möjligt.
Gå in och skapa er nya hemsida på Miss Site nu,  Easy fast and free!

markus_jalmerot_headshot_krisztiansipos_2013_ 0855-storrrrrrrrrrrrrr[7]

——————————————————

We continue our Seo school with search engine specialist Markus Jalmerot, who runs the New Casinos and Mobila Casino, some concrete but simple tips on web site content.

We ask Markus: What type of content works best?
It is difficult to give any general advice on what type of content you should have. To a large extent it depends on what you have today and what image you want to convey and what audience you want to reach. Below are 10 different types of content that often is popular and can work well online.

1. Top list is always fun. People often like structured list to find out who or what is on top right now. You can create a shortlist of just about anything. The sky is the limit!

2. Educational or informative content (tutorials) is very popular and get visitors to stay longer on your website, which is rewarded by search engines. Is there anything that your customers need to learn more about that you can write about? If so, then do it in that case!

3. News is very common and easy thing to write about. Maybe you can write news on a specific topic? For inspiration, various newspapers follow RSS feeds or why not subscribe to Google Alerts?

4. Entertainment and humor often works very well. It is something that can bring a lot of traffic and spread easily if you have connected social media sharing directly in the article. Just make sure to be careful not to upset too many of your existing or potential customers.

5. Inspiring content such as interviews with stars, artists, business leaders is something that appeals too many. Most of us like to be inspired and get new ideas, thoughts and motivation. A source of inspiration for me has always been Richard Branson, whose inspiring business blog you can follow here.

6. Negative or positive? Articles that are either negative or positive can easily generate debate and attention. Make sure to find a good angle and stand up for what you believe in, both a very negative or very positive article is immensely popular. But yes, it can be risky too. Either you will get lots of new supporters or enemies.

7. “How to” articles can be very useful and popular. Almost all areas can have any type of “how to” article. Some examples include “how to create a WordPress page”, “how to win at casino” or “how to do SEO in 2015″.

8. Surveys and Statistics is a type of news that is often perceived as very interesting. People want to learn what’s going on and get the latest statistics. There are many ways to get the current statistics. You can get them free form Swedish Statistics Sweden (SCB) or from various international sources such as Datamonitor, Euromonitor, Mintel and Business Insights.

9. Sweepstakes are something that can attract more new customers to register with you and simultaneously engage and make existing customers more loyal and positive. There is almost always some kind of competition that can be created with a little brainstorming session if several people are involved simultaneously.

10. Video is something that is growing rapidly over the recent years, mainly thanks to YouTube. Many people want to learn but don´t always have the energy to read large amounts of text. Since one can view a video clip, it becomes a whole lot easier. Content does not always need to be in the form of written text. In addition to video, you can use Info graphs, podcasts and photos can also be good options.

A Swedish site where users determine what content is well written is Pusha (www.pusha.se). If you have just written a great article, it may be worthwhile to add it here to see what others think about it. If you have done a good job that fits in and pushes the target so this can provide a lot of extra traffic.

Thanks Markus, We really appreciate your tips!

In MissSite Sitebuilder you find all the features you need for a great Onpage optimitazion.
Create your new site at Miss Site right now,  Easy fast and free!

 

Miss AffiliateMiss HostingMiss Site

SEO skolan med Markus Jalmerot – Del 1

2015-04-21 — by admin0

SEO-960x540.jpg

-Innehåll som fungerar i sökmotorer

Vilken typ av innehåll ska du ha på din webbplats? Hur ska man tänka när det kommer till innehåll på webben?

Den här veckan ger sökmotorspecialisten Markus Jalmerot , som bland annat driver Nya Casino och Mobila Casino , några konkreta och enkla tips om innehåll på webbplatser. Markus har jobbat med marknadsföring på nätet i över 10 år på företag som Group M och senast SEO Specialist. I Del 1 följer några frågor och svar om innehåll i sökmotorer och i Del 2 får du förslag på 10 typer av innehåll som fungerar bra på webben.

Vi frågar Markus: Vilken typ av innehåll bör man satsa på i sökmotorer?
Jag har alltid förespråkat roligt, intressant och annorlunda innehåll, saker som din målgrupp tycker är intressant. Alla branscher är olika och det beror helt och hållet på vad du sysslar med och vilken produkt du ska marknadsföra.

Men det är ingen större skillnad på hur sökmotorer och människor ser på innehåll egentligen. Ifall dina läsare gillar innehållet så gillar säkert sökmotorerna det också. Du ska skapa innehåll som din målgrupp är intresserad utav och få in lämpliga “call to actions” för att lyckas, menar Markus. Då har du kommit en bra bit på vägen och har huvudsakligen länkar, titlar och webbplatsens hastighet kvar att tänka på.

En sak som sökmotorer dock inte bryr sig om men som är viktigt för läsare är trevliga bilder. En text utan bilder är helt intetsägande. Den blir lätt tråkig och livlös. Så försök att få med några intressanta bilder som passar för ämnet. Det kan nämligen verkligen öka intresset och läsviljan.

Vad menar du med annorlunda innehåll?
Du kan inte skriva och göra exakt som alla andra. Du behöver hitta din egen nisch. Göra din egen vinkling. Begränsa dig till en del av ett ämne. Om du skriver får generellt och nästan exakt som alla andra så finns det ingen anledning för vare sig besökare eller sökmotorer satt visa upp ditt innehåll – det finns ju redan där.

Vad har Google ändrat gällande innehåll?
Google och Bing ändrar inte vidare mycket på vad som krävs för att synas väl med ditt innehåll. Skillnaden är huvudsakligen att det kommer så mycket nytt, bra innehåll hela tiden.

Därför är det numera allt viktigare att ha mer innehåll samlat på varje delsida, snarare än att ha många olika sidor med relaterat innehåll som man ofta hade för några år sedan. Som exempel så bör prisvärda widgets och billiga widgets beskrivas på samma sida. Förmodligen bör du även ta upp budget widgets och exempel på sådana i samma artikel. För ett antal år sedan så kunde man ofta ranka bra med rätt tunna artiklar på kanske 200-300 ord. Detta är mycket svårare idag och ofta krävs bra mycket längre texter för konkurrensutsatta sökord.

Tack för tipsen Markus, fortsättning följer på fredag!

markus_jalmerot_headshot_krisztiansipos_2013_ 0855-storrrrrrrrrrrrrr[7]

——————————————————

Content for search engine marketing

What type of content should you have on your site and what should you keep in mind regarding content?

This week, search engine specialist Markus Jalmerot, who runs New Casinos, and Mobila Casino gives us concrete and simple tips on website content. Markus has worked with online marketing for over 10 years in companies like Group M and at SEO Specialist. In Part 1 Markus will answer some questions regarding the content in the search engines, and in Part 2, you will get suggestions for 10 types of content that works well on the web.

We ask Markus: What type of content should one focus on in the search engines?

I have always advocated fun, interesting and differentiated content, things that your target audience finds interesting. Every industry is different and it depends entirely on what you are doing and which products you sell.

But there is not much difference in how search engines and people look at content. If your readers like the content it´s likely that search engines does so too. You should create content that your target audience finds interesting, while creating appropriate “call to actions” to succeed, says Markus. After completing that task you’ve come a long way and should focus on getting links, optimizing titles and website speed.

One thing that search engines do not care about, but which is important for the reader – are nice pictures. A text without images is boring to read and easily becomes dull and lifeless. So try to include some interesting pictures suitable for the subject. It can really increase interest and readability.

What do you mean with differentiated content?

You should aim to create your own style and write in your own way. Try to find your own niche and angle.

Often, it can be useful to limit yourself to one part of a selected subject. If you write too general and almost exactly like everyone else, there is really no need for either visitors or search engines to show your content – it’s already there.

What have Google changed regarding content?

Google and Bing do not change that much regarding what´s required to appear well in search engines with your content. The game changer is mainly that it comes so much new, great content all the time, especially in English.

Now days you need to put related content gathered on the same sub-page, rather than having multiple different pages with related content, which was common a few years ago. For example, affordable widgets and cheap widgets should be described on the same page. You should probably also add budget widgets and examples of that in the same article. A few of years ago you could often rank well with smaller articles of perhaps 500-700 words. That is way harder today and search engines often requires longer texts for competitive keywords today.

Thanks for the tips Markus, to be continued on friday!