Miss AffiliateMiss HostingMiss Site

SEO skolan med Markus Jalmerot – Del 1

2015-04-21 — by admin0

main

Miss AffiliateMiss HostingMiss Site

SEO skolan med Markus Jalmerot – Del 1

2015-04-21 — by admin0

-Innehåll som fungerar i sökmotorer

Vilken typ av innehåll ska du ha på din webbplats? Hur ska man tänka när det kommer till innehåll på webben?

Den här veckan ger sökmotorspecialisten Markus Jalmerot , som bland annat driver Nya Casino och Mobila Casino , några konkreta och enkla tips om innehåll på webbplatser. Markus har jobbat med marknadsföring på nätet i över 10 år på företag som Group M och senast SEO Specialist. I Del 1 följer några frågor och svar om innehåll i sökmotorer och i Del 2 får du förslag på 10 typer av innehåll som fungerar bra på webben.

Vi frågar Markus: Vilken typ av innehåll bör man satsa på i sökmotorer?
Jag har alltid förespråkat roligt, intressant och annorlunda innehåll, saker som din målgrupp tycker är intressant. Alla branscher är olika och det beror helt och hållet på vad du sysslar med och vilken produkt du ska marknadsföra.

Men det är ingen större skillnad på hur sökmotorer och människor ser på innehåll egentligen. Ifall dina läsare gillar innehållet så gillar säkert sökmotorerna det också. Du ska skapa innehåll som din målgrupp är intresserad utav och få in lämpliga “call to actions” för att lyckas, menar Markus. Då har du kommit en bra bit på vägen och har huvudsakligen länkar, titlar och webbplatsens hastighet kvar att tänka på.

En sak som sökmotorer dock inte bryr sig om men som är viktigt för läsare är trevliga bilder. En text utan bilder är helt intetsägande. Den blir lätt tråkig och livlös. Så försök att få med några intressanta bilder som passar för ämnet. Det kan nämligen verkligen öka intresset och läsviljan.

Vad menar du med annorlunda innehåll?
Du kan inte skriva och göra exakt som alla andra. Du behöver hitta din egen nisch. Göra din egen vinkling. Begränsa dig till en del av ett ämne. Om du skriver får generellt och nästan exakt som alla andra så finns det ingen anledning för vare sig besökare eller sökmotorer satt visa upp ditt innehåll – det finns ju redan där.

Vad har Google ändrat gällande innehåll?
Google och Bing ändrar inte vidare mycket på vad som krävs för att synas väl med ditt innehåll. Skillnaden är huvudsakligen att det kommer så mycket nytt, bra innehåll hela tiden.

Därför är det numera allt viktigare att ha mer innehåll samlat på varje delsida, snarare än att ha många olika sidor med relaterat innehåll som man ofta hade för några år sedan. Som exempel så bör prisvärda widgets och billiga widgets beskrivas på samma sida. Förmodligen bör du även ta upp budget widgets och exempel på sådana i samma artikel. För ett antal år sedan så kunde man ofta ranka bra med rätt tunna artiklar på kanske 200-300 ord. Detta är mycket svårare idag och ofta krävs bra mycket längre texter för konkurrensutsatta sökord.

Tack för tipsen Markus, fortsättning följer på fredag!

markus_jalmerot_headshot_krisztiansipos_2013_ 0855-storrrrrrrrrrrrrr[7]

——————————————————

Content for search engine marketing

What type of content should you have on your site and what should you keep in mind regarding content?

This week, search engine specialist Markus Jalmerot, who runs New Casinos, and Mobila Casino gives us concrete and simple tips on website content. Markus has worked with online marketing for over 10 years in companies like Group M and at SEO Specialist. In Part 1 Markus will answer some questions regarding the content in the search engines, and in Part 2, you will get suggestions for 10 types of content that works well on the web.

We ask Markus: What type of content should one focus on in the search engines?

I have always advocated fun, interesting and differentiated content, things that your target audience finds interesting. Every industry is different and it depends entirely on what you are doing and which products you sell.

But there is not much difference in how search engines and people look at content. If your readers like the content it´s likely that search engines does so too. You should create content that your target audience finds interesting, while creating appropriate “call to actions” to succeed, says Markus. After completing that task you’ve come a long way and should focus on getting links, optimizing titles and website speed.

One thing that search engines do not care about, but which is important for the reader – are nice pictures. A text without images is boring to read and easily becomes dull and lifeless. So try to include some interesting pictures suitable for the subject. It can really increase interest and readability.

What do you mean with differentiated content?

You should aim to create your own style and write in your own way. Try to find your own niche and angle.

Often, it can be useful to limit yourself to one part of a selected subject. If you write too general and almost exactly like everyone else, there is really no need for either visitors or search engines to show your content – it’s already there.

What have Google changed regarding content?

Google and Bing do not change that much regarding what´s required to appear well in search engines with your content. The game changer is mainly that it comes so much new, great content all the time, especially in English.

Now days you need to put related content gathered on the same sub-page, rather than having multiple different pages with related content, which was common a few years ago. For example, affordable widgets and cheap widgets should be described on the same page. You should probably also add budget widgets and examples of that in the same article. A few of years ago you could often rank well with smaller articles of perhaps 500-700 words. That is way harder today and search engines often requires longer texts for competitive keywords today.

Thanks for the tips Markus, to be continued on friday!