main

Miss AffiliateMiss Group

Balticweb.lv är ny annonsör hos Miss Affiliate

2015-04-30 — by Alexandra Linnuste0

gethosting-960x540.jpg

balticweb

Balticweb.lv är en är en litauisk hostingleverantör som erbjuder ett brett sortiment av webbhotell och domäntjänster för bra priser.

Balticweb är en del av FCR Media Group där 12 europeiska länder ingår, 35 år av historia och 1400 professionella medarbetare som hjälper till med ditt företags tillväxt.

Balticweb.lv erbjuder:
50 % per webbhotellspaket
1 Euro per registrerad domän

Bli publisher till Balticweb.lv idag!

——————————————————

New Miss Affiliate Advertiser – Balticweb.lv

Balticweb.lv offers a wide range of high-quality hosting and domain services for friendly prices.

Balticweb.lv is part of the FCR Media Group with 12 European countries, 35 years of history and 1,400 professional employees in your business growth.

Balticweb.lv offer:
50 % commission per Hosting Package
1 Euro per Registered Domain

Sign up to Balticweb.lv affiliate program today!

 

Miss AffiliateMiss Group

Mediatelhosting.sk är ny annonsör hos Miss Affiliate

2015-04-30 — by Alexandra Linnuste0

gethosting-960x540.jpg

logo

Mediatelhosting.sk är en slovakisk hostingleverantör som erbjuder heltäckande tjänster inom webbhotell, domänregistrering, e-posthantering och verktyg för att skapa hemsidor (sitebuilder).

Mediatelhosting är en del av FCR Media Group som är en av de största aktörerna inom lokalt sök i Europa.

Mediatelhosting erbjuder:
50 % per webbhotellspaket
1 Euro per registrerad domän

Bli publisher till Mediatelhosting idag!

——————————————————

New Miss Affiliate Advertiser – Mediatelhosting

Mediatelhosting.sk is a Slovak hosting provider that offers comprehensive services in web hosting, domain registration, e-mail management, and tools to create a website (Site Builder).

Balticweb.lv is part of the FCR Media Group with 12 European countries, 35 years of history and 1,400 professional employees in your business growth.

Mediatelhosting offer:
50 % commission per Hosting Package
1 Euro per Registered Domain

Sign up to Mediatelhostings affiliate program today!

Miss AffiliateMiss Group

ClearSense är ny annonsör hos Miss Affiliate

2015-04-30 — by Alexandra Linnuste0

gethosting-960x540.jpg

logo-c

ClearSense är en svensk media och hosting-aktör som erbjuder allt ifrån webbhotell, domänregistrering, sökmotoroptimering, Google AdWords, mobilanpassning av hemsidor, sociala medier, clearsearch.se & foretagsfakta.se för både desktop och mobil – samt deras tryckta reklambärare Lokaldelen.

ClearSense ingår sedan 1 januari 2013 i FCR Media, som är en av de största aktörerna inom lokalt sök i Europa. FCR Media driver också de ledande företagen inom lokalt sök i Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) och på Irland. Gruppen omsätter nära 90 miljoner euro och har 1300 anställda.

ClearSense erbjuder:
100 % provision per webbhotellspaket
10 kr per registrerad domän

Bli publisher till ClearSense idag!

——————————————————

New Miss Affiliate Advertiser – ClearSense

ClearSense is a Swedish media and hosting company that offers everything from Web Hosting, Domain Registration, Search Engine Optimization, Google Adwords, Mobile Adaptation of Websites, Social Media, clearsearch.se & foretagsfakta.se for both desktop and mobile – and their printed advertising media Lokaldelen.

ClearSense offer:
100 % commission per Hosting Package
10 sek per Registered Domain

Sign up to ClearSense affiliate program today!

Miss AffiliateMiss HostingMiss Site

SEO skolan med Markus Jalmerot – Del 1

2015-04-21 — by Joanna Kaneteg0

SEO-960x540.jpg

-Innehåll som fungerar i sökmotorer

Vilken typ av innehåll ska du ha på din webbplats? Hur ska man tänka när det kommer till innehåll på webben?

Den här veckan ger sökmotorspecialisten Markus Jalmerot , som bland annat driver Nya Casino och Mobila Casino , några konkreta och enkla tips om innehåll på webbplatser. Markus har jobbat med marknadsföring på nätet i över 10 år på företag som Group M och senast SEO Specialist. I Del 1 följer några frågor och svar om innehåll i sökmotorer och i Del 2 får du förslag på 10 typer av innehåll som fungerar bra på webben.

Vi frågar Markus: Vilken typ av innehåll bör man satsa på i sökmotorer?
Jag har alltid förespråkat roligt, intressant och annorlunda innehåll, saker som din målgrupp tycker är intressant. Alla branscher är olika och det beror helt och hållet på vad du sysslar med och vilken produkt du ska marknadsföra.

Men det är ingen större skillnad på hur sökmotorer och människor ser på innehåll egentligen. Ifall dina läsare gillar innehållet så gillar säkert sökmotorerna det också. Du ska skapa innehåll som din målgrupp är intresserad utav och få in lämpliga “call to actions” för att lyckas, menar Markus. Då har du kommit en bra bit på vägen och har huvudsakligen länkar, titlar och webbplatsens hastighet kvar att tänka på.

En sak som sökmotorer dock inte bryr sig om men som är viktigt för läsare är trevliga bilder. En text utan bilder är helt intetsägande. Den blir lätt tråkig och livlös. Så försök att få med några intressanta bilder som passar för ämnet. Det kan nämligen verkligen öka intresset och läsviljan.

Vad menar du med annorlunda innehåll?
Du kan inte skriva och göra exakt som alla andra. Du behöver hitta din egen nisch. Göra din egen vinkling. Begränsa dig till en del av ett ämne. Om du skriver får generellt och nästan exakt som alla andra så finns det ingen anledning för vare sig besökare eller sökmotorer satt visa upp ditt innehåll – det finns ju redan där.

Vad har Google ändrat gällande innehåll?
Google och Bing ändrar inte vidare mycket på vad som krävs för att synas väl med ditt innehåll. Skillnaden är huvudsakligen att det kommer så mycket nytt, bra innehåll hela tiden.

Därför är det numera allt viktigare att ha mer innehåll samlat på varje delsida, snarare än att ha många olika sidor med relaterat innehåll som man ofta hade för några år sedan. Som exempel så bör prisvärda widgets och billiga widgets beskrivas på samma sida. Förmodligen bör du även ta upp budget widgets och exempel på sådana i samma artikel. För ett antal år sedan så kunde man ofta ranka bra med rätt tunna artiklar på kanske 200-300 ord. Detta är mycket svårare idag och ofta krävs bra mycket längre texter för konkurrensutsatta sökord.

Tack för tipsen Markus, fortsättning följer på fredag!

markus_jalmerot_headshot_krisztiansipos_2013_ 0855-storrrrrrrrrrrrrr[7]

——————————————————

Content for search engine marketing

What type of content should you have on your site and what should you keep in mind regarding content?

This week, search engine specialist Markus Jalmerot, who runs New Casinos, and Mobila Casino gives us concrete and simple tips on website content. Markus has worked with online marketing for over 10 years in companies like Group M and at SEO Specialist. In Part 1 Markus will answer some questions regarding the content in the search engines, and in Part 2, you will get suggestions for 10 types of content that works well on the web.

We ask Markus: What type of content should one focus on in the search engines?

I have always advocated fun, interesting and differentiated content, things that your target audience finds interesting. Every industry is different and it depends entirely on what you are doing and which products you sell.

But there is not much difference in how search engines and people look at content. If your readers like the content it´s likely that search engines does so too. You should create content that your target audience finds interesting, while creating appropriate “call to actions” to succeed, says Markus. After completing that task you’ve come a long way and should focus on getting links, optimizing titles and website speed.

One thing that search engines do not care about, but which is important for the reader – are nice pictures. A text without images is boring to read and easily becomes dull and lifeless. So try to include some interesting pictures suitable for the subject. It can really increase interest and readability.

What do you mean with differentiated content?

You should aim to create your own style and write in your own way. Try to find your own niche and angle.

Often, it can be useful to limit yourself to one part of a selected subject. If you write too general and almost exactly like everyone else, there is really no need for either visitors or search engines to show your content – it’s already there.

What have Google changed regarding content?

Google and Bing do not change that much regarding what´s required to appear well in search engines with your content. The game changer is mainly that it comes so much new, great content all the time, especially in English.

Now days you need to put related content gathered on the same sub-page, rather than having multiple different pages with related content, which was common a few years ago. For example, affordable widgets and cheap widgets should be described on the same page. You should probably also add budget widgets and examples of that in the same article. A few of years ago you could often rank well with smaller articles of perhaps 500-700 words. That is way harder today and search engines often requires longer texts for competitive keywords today.

Thanks for the tips Markus, to be continued on friday!

Miss AffiliateMiss DomainMiss GroupMiss HostingMiss Site

Kvinnliga entreprenörer i toppen inom e-handel

2015-04-13 — by Alexandra Linnuste0

starta-eget-960x540.jpg

Att män startar och driver fler bolag än kvinnor är väl känt. Hela 72 % av de verksamma företagarna i Sverige är män, enligt SCB. Men vad många säkert inte vet är att inom e-handeln så drivs hela 48 % av bolagen av kvinnliga entreprenörer, enligt en uppdaterad genomgång av bolagen på Allabolag.se (som tagits fram på uppdrag av Payson)

Totalt är närmare 9600 bolag verksamma inom e-handelsområdet, enligt Allabolag.se. Av dessa startades hela 1900 bolag under 2014, vilket är en ökning med 270 företag jämfört med året innan.

”Generellt startar kvinnor bolag inom inredning, mode och hälsa, även om det är många män inom det området också. Män är överrepresenterade när det gäller teknik och bygg”, säger Emma Lindgren, marknadschef på Payson som säljer betallösningar till e-handelsbutiker, i en intervju med DI.

”Bland våra nya kunder ser vi många nischprodukter som Iphone-laddare, hästtillbehör, kryddor eller knivar för jakt och fiske”, säger hon.

Enligt Emma Lindgren visar Paysons egna enkäter att många kvinnor uppskattar flexibiliteten och den geografiska friheten som e-handeln medför.

”Allt fler kvinnor vill driva eget och då är det naturligt att starta butik på nätet. Där kan man testa en idé utan stora insatser. Man kan göra det hemifrån, samtidigt som man jobbar eller studerar och man behöver inte flytta till en storstad eller investera i en butik”, säger marknadschefen.

Statistiken visar också att det främst är personer i de yngre åldrarna och i yngre medelåldern som driver e-handelsföretag i Sverige. Vart fjärde företag, 25 procent, drivs av en företagare i åldern 34 – 41 år medan 22 procent av företagen har en bolagsinnehavare i åldern 26 – 33 år fortsätter artikeln.

Har du planer på att starta e-handel? Titta om just din drömdomän är ledig. JUST NU! .SE domäner för endast 12 kr.

———————————————

Women entrepreneurs in e commerce

The fact that men start and run more companies than women is a well known. 72 % of all active entrepreneurs in Sweden are men, according to SCB. But what many probably don’t know is that in e-commerce, a full 48 % of companies are run by women, according to an updated review of the companies on Allabolag.se (developed on behalf of Payson)

In total, nearly 9,600 companies are in the category of e-commerce, according Allabolag.se. Of these, 1900 was founded in 2014, an increase of 270 companies from the previous year.

“Generally women start companies within the interior design, fashion and health category, even though there are many men in that area too. Men are overrepresented in engineering and construction” says Emma Lindgren, Marketing Manager at Payson selling payment solutions for e-commerce stores, in an interview with DI.

“More and more women want to run their own company’s and then e-commerce a good business. There you can test ideas without making a big investment. You can do it from home, while you are working or studying and you don’t have too move to a big city or invest in a store.”

Statistics also show that it’s mainly people in the younger age groups and in early middle age who operates e-commerce companies in Sweden. Every four companies, 25 percent, is driven by an entrepreneur aged 34-41 years, while 22 percent of companies have corporate holders aged 26-33.

Do you have plans to start an e-commerce? Look and see if your particular dream domain is available at Miss Domain. RIGHT NOW! .SE Domains for only 1,49 Euro

Miss AffiliateMiss Group

Gethosting.ie (Golden Pages Irland) blir annonsör hos Miss Affiliate

2015-04-01 — by Alexandra Linnuste0

gethosting-960x540.jpg

Gethosting.ie är ett internationellt webbhotell och domänföretag som hjälper kunder att enkelt köpa och hantera sina webbhotell och domänbehov. Gethosting.ie är baserat i Dublin, Irland och är en del av FCR Media.

Gethosting.ie erbjuder 50 % provision för webbhotellspaket och 1 euro per domän via Miss Affiliate.
Kontakta alexandra@missgroup.com för mer information.

Besök www.missaffiliate.se för att se fler program!

——————————————————

New Advertiser of Miss Affiliate – Gethosting.ie (Golden Pages Ireland)

gethosting.ie is an international web hosting and domain sales company that helps customers easily buy and manage their domain and hosting needs. gethosting.ie is based in Dublin, Ireland and is part of the FCR Media group owners of goldenpages.ie.

Gethosting.ie offers 50 % commission per hosting package (12 months) and 1 euro per domain. Contact alexandra@missgroup.com for more information.

Visit www.missaffiliate.com to see more programs!

Miss AffiliateMiss DomainMiss GroupMiss HostingMiss Site

Välkommen till Miss Group bloggen!

2015-03-14 — by Alexandra Linnuste2

Miss_group-960x540.jpg

Kul att just du kikade in! I denna blogg kommer vi främst att skriva om våra tjänster inom Miss Group koncernen som är: Webbhotell, Domänregistrering, Site-builder för webbproduktion och Affiliatemarknadsföring. Vi kommer även att skriva om intressanta nyheter och uppdateringar inom dessa områden (eller övriga) runt om på nätet som vi finner intressant på olika vis. Hoppas att vi ses här igen!

——————————————————

Welcome to the Miss Group blog!

Happy to see you here! In this blog we will mostly write about our services within the Miss Group which is: Web Hosting, Domain Registration, Site Builder for web production and Affiliate Marketing. We will also write about interesting news and updates in these areas (or others!) around the web that we find interesting in different ways. Hope to see you here again!