Miss AffiliateMiss DomainMiss GroupMiss HostingMiss Site

Miss Group öppnar kontor i USA

2015-05-18 — by Alexandra Linnuste0

main

Miss AffiliateMiss DomainMiss GroupMiss HostingMiss Site

Miss Group öppnar kontor i USA

2015-05-18 — by Alexandra Linnuste0

Vi är väldigt glada att meddela att Miss Group nu även slagit upp portarna i USA.

Kontoret ligger i soliga Hollywood, Florida och som nya kollegor välkomnar vi Andreas Linnuste som har titeln Managing Director USA och Jennifer Linnuste som har titeln Sales & Marketing USA.

andreas-linnustejennifer-linnuste

Vi kommer att erbjuda samma tjänster i USA som i Sverige vilket innefattar: Webbhotell, Domänregistrering, Sitebuilder, VPS, Dedikerad Server, Seo Hosting och Affiliatemarknadsföring. Något som våra nya kollegor har lång och bred erfarenhet av.

Mer om USA kontoret och våra tjänster där kan ni läsa mer om i vår intervju med Andreas:

Välkommen till Miss Group Andreas. Vi är otroligt glada över att ha öppnat i USA vilket gör det lättare att nå ut med våra tjänster där samt ha närmare kontakt med våra redan befintliga USA-baserade kunder. Du kan väl börja med att berätta lite om vem du är och vad du gjort tidigare?

Andreas: Jättekul verkligen. Jag heter Andreas, är 42 år gammal och har sedan 20 år tillbaka bott i Florida, USA. Jag kom hit för att studera (Internetmarknadsföring) och träffade kort därefter min fru som jag än idag är gift med, och tillsammans har vi en liten dotter.

27 år gammal bestämde jag mig för att starta eget företag då jag upptäckte att det var en enorm efterfrågan på trägolv i USA. Jag startade en golvfirma som hette Absolut Flooring. Det gick bra och vi hade konstant nya uppdrag runt Palm Beach och Miami området men det var även slitsamt och efter ett par år kände jag att ville gå vidare och jobba med det jag faktiskt kommit hit pluggat till från första början.

2006 började jag jobba inom internetmarknadsföring och webbhotells-branschen och 2010 blev jag Managing Director för ett hostingbolag här i USA.

Vilka områden anser du dig själv vara bäst inom?

Andreas: Jag har alltid varit intresserad av internetmarknadsföring i olika former och då framförallt grafisk design och webbhotells-delen. Jag har jobbat med allt från Adwords och SEO till hosting på många plan och har bred erfarenhet inom dessa områden. Det är en spännande och snabbt växande marknad som förändras konstant.

Numera  jobbar jag mest med lite större servrar, VPSer och dedikerade servrar med många IP nummer (för olika marknadsföringssyften). Förutom det så ligger min passion på expanderande av företag vilket innefattar analyser, rapportering och allt som behövs för att utveckla ett företag.

Spännande. Jag vet att du är väldigt kunnig inom just SEO Hosting. Du kan väl berätta lite om fördelarna med den produkten?

Andreas: Det som gör Seo Hosting, även kallat Multiple IP Hosting så speciellt och intressant enligt mig är följande:

• Du har alla dina konton under samma tak. I stället för att ha massor av olika webbhotell och kontakter så har du ett webbhotell och en kontakt.

• Sprid ut risken – Genom att ha alla domäner på unika IP adresser så sänker du risken att förlora ranking i sökmotorerna när Google gör uppdateringar.

• Dra ner kostnaden – Genom att ha alla dina konton på samma plats så sänker du automatiskt dina kostnader genom att inte behöva betala flera olika webbhotells-leverantörer.

• Enklare administration av dina konton – Du får 1 kontrollpanel och 1 faktura i stället för flera olika.

• GEO-rikta dina webbplatser: Sökmotorer har länge gynnat webbplatser som har rätt geografisk plats (IP) i sin ranking. Vi kan erbjuda IP’n från 190 olika länder.

Vad är din främsta arbetsuppgift?

Andreas: Min främsta arbetsuppgift är att hjälpa kunder med en bra och säker Hosting-miljö så att de kan expandera sin verksamhet tillsammans med oss. Fokus är även att expandera Miss Group på den internationella marknaden. Det som är roligast i mitt arbete är att ha kontakt med kunder, medarbetare och leverantörer runtom hela världen, lära känna dem och ta lärdom av deras verksamheter.


——————————————————

Miss Group opens office in the US

We are very pleased to announce that Miss Group now also opened its doors in the United States.

The office is located in sunny Hollywood, Florida, and as new colleagues, we welcome Andreas Linnuste which is the Managing Director in the USA and Jennifer Linnuste who is in charge of Sales & Marketing in the USA.

We will offer the same services in the USA and in Sweden, which includes Web Hosting, Domain Registration, Site Builder, VPS, Dedicated Servers, SEO Hosting and Affiliate Marketing. Something that our new colleagues have a lot of experience in.

Read more on the USA office and our services in our interview with Andreas:

Welcome to Miss Group, Andreas. We are incredibly excited to have opened in the USA which makes it easier to reach out with our services there as well as having close contact with our existing US-based customers. Can not you start by telling us a little about who you are and what you have done before?

Andreas: Great fun indeed. My name is Andreas, I am 42 years old and have lived in Florida for 20 years. I came here to study (Internet marketing) and shortly after I arrived I met my wife.  As of today we have been married for 13 years and we have a daughter.

At 27 years old, I decided to start my own business when I discovered that there was a huge demand for wood flooring in the United States. I started a flooring company called Absolute Flooring. It went well and we had constant new jobs around Palm Beach and Miami area but it was also exhausting and after a couple of years, I felt that wanted to go ahead and work with what I actually came here and studied to do from the beginning.
In 2006 I started working in Internet marketing and the web hosting industry and in 2010 I became Managing Director of a hosting company here in the USA.

What areas do you consider yourself to be the best in?

Andreas: I have always been interested in Internet marketing in all its forms, particularly the graphic design and Web hosting portion. I have worked with everything from Adwords and SEO and hosting on many levels and have extensive experience in these areas. It is an exciting and rapidly growing market that is constantly changing.

Nowadays I work mostly with VPS and dedicated servers that have many IP numbers (SEO Hosting). Beyond that is my passion for expanding the business which includes analytics, reporting and everything that is needed to develop a business.

Exciting! I know that you are very knowledgeable in SEO Hosting. You can tell us little about the benefits of the product?

Andreas: What makes SEO Hosting, also called Multiple IP Hosting so special and interesting in my opinion is the following:

• You have all your accounts under one roof. Instead of having lots of different hosting companies and contacts so you have a web host and a contact.

• Spread the risk – By having all domains on unique IP addresses as you lower the risk of losing rankings in search engines as Google makes updates.

• Pull down the cost – By having all your accounts in one place so you’ll automatically reduce your costs by not having to pay several different web hotel providers.

• Easier management of your accounts – You get 1 control and 1 bill instead of several.

• geo-target your websites: Search engines have long favored sites with the right geographic location (IP) in its rankings. We can offer IP’s from any country.

What’s your main task?

Andreas: My main task is to help customers find a reliable and secure hosting environment so that they can expand their business with us. My focus is also to expand Miss Group in the international market. The best thing  in my work is to have contact with customers, employees and suppliers around the world, get to know them and learn from their activities.