Miss DomainMiss GroupMiss Hosting

Bättre säkerhet med en VPS (virtuell privat server)

2015-05-08 — by admin0

main

Miss DomainMiss GroupMiss Hosting

Bättre säkerhet med en VPS (virtuell privat server)

2015-05-08 — by admin0

En Virtuell Private Server (VPS) är en väldigt bra lösning för den mer krävande webbplatsen, och är betydligt säkrare än andra alternativ . Det finns även några saker du själv kan göra för att  justera din VPS och säkerhetsställa att den är så säkert som möjligt.

Följ dessa säkerhetstips och du kommer att dra nytta av extra skyddet.

Se till att din programvara uppdateras regelbundet. Patchar och fixar för säkerhetsproblem släpps ofta, och de fungerar bara när de är installerade, så gör programuppdateringar till en rutinmässig del av din webbplats underhåll.

Se till att remote root logins inte är aktiverade, då alla som kan komma in i ditt root-konto kan ta över hela servern. Gör ett nytt användarkonto som kan eskalera till ett root-konto om det behövs,  inaktivera sedan root inloggningar i din SSH-inställningar direkt.

De flesta webbapplikationer kräver starka, säkra lösenord, och en VPS är inte annorlunda. Om ditt lösenord är lätt att gissa eller brute force kommer du att förlora all säkerhet och skydd. Skaffa säkra lösenord och se till att andra användare av din VPS gör detsamma.

Om du överför filer, se till att du använder en säker metod. FTP är inte så säker som man kan tro – använd en krypterad SSH inloggning, med hjälp av en metod som SFTP. Detta hjälper till att skydda ditt lösenord och annan inloggningsinformation och säkra eventuella känsliga uppgifter som du vill dela.

Se till att dina fil- och katalogbehörigheterna är korrekt inställda. Du kan läsa, skriva och köra som en ägare, grupp, eller andra, så det finns massor av olika kombinationer för att möjliggöra tillgång till och modifiering av filer. Ge inte fel personer större tillgång än vad de behöver!

Säkerhetskopiera din data hela tiden. Se till att du har rutin, automatiska säkerhetskopieringar schemalagda och lagras utanför anläggningen så att du kan  återställa alla förlorad information omedelbart.

När du handskas med användarkonton, se till att du rensar upp dina listor ofta. Inaktiva konton lämnar utrymme för oönskad åtkomst så ta bort något som inte borde vara där.

Genom att följa dessa förslag kommer du att se till att du är fokuserad på säkerhet, skydd, och livslängden på din information.

Skaffa din egen VPS idag!

——————————————————

A Virtual Private Server (VPS) is a great way to host your website, and is far more secure than other options . Still, there are a few things you can do to really tweak your VPS and make it as secure as possible.

Follow these security tips and you will benefit from added protection.

Make sure your software is frequently updated. Patches and fixes for security vulnerabilities are released often, and they only work when they are installed, so make software updates a routine part of your website maintenance.

Make sure that remote root logins are not enabled, as anyone who can get into your root account can take over the entire server. Make a new user account that can escalate to a root account if necessary, then disable root logins in your SSH settings right away.

Most web applications require strong, secure passwords, and a VPS is no different. If your password is easily guessed or brute forced, you will lose all security and protection. Make strong passwords and make any users of your VPS do the same.

If you are transferring files, make sure you use a secure method. FTP is not as secure as you might think – use an encrypted SSH login, using a method like SFTP. This will help protect your password and other login information, and secure any sensitive data you may be sharing.

Ensure your file and directory permissions are set up properly. You can read, write, and execute as an owner, group, or others, so there are lots of different combinations to enable access and modification of files. Do not give the wrong people more access than they need!

Back up your data all the time. Make sure you have routine, automated backups scheduled and stored off-site so you can restore and recover any lost information immediately.

As you deal with user accounts, make sure you clean up your lists frequently. Inactive accounts leave room for unwanted access so delete anything that should not be there.

By following these suggestions you will ensure you are focused on security, protection, and the longevity of your information.

Get your own VPS Today!